HLAVNÍ MENU

Souhlas se zpracováním osobních údajů

A. Souhlas pro marketingové účely (marketingový souhlas)

Tímto vás/vaši společnost/společnosti uvedené v bodě 1 žádají o souhlas se zpracováním osobních údajů a údajů vaší společnosti pro marketingové účely v rámci aliance v oblasti akceptace platebních karet – Worldline, KB SmartPay a KB – a to za následujících podmínek:

1. Kdo bude oprávněn zpracovávat údaje na základě souhlasu pro marketingové účely?

Na základě vašeho souhlasu pro marketingové účely mohou být údaje zpracovávány členy aliance v oblasti akceptace platebních karet („Správci osobních údajů“), tedy:

(I) KB SmartPay (Worldline Czech Republic s. r. o.), IČO: 03633144;

(II) Worldline NV/SA, se sídlem Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brusel, Belgie, číslo KBO (Crossroads Bank for Enterprises) 0418.547.872, RPR Brusel (Obchodní rejstřík Brusel);

(III) Komerční banka, a. s., IČO: 45317054.

2. Jaké údaje budou na základě souhlasu pro marketingové účely zpracovávány?

Na základě vašeho souhlasu pro marketingové účely mohou Správci osobních údajů zpracovávat osobní a jiné údaje týkající se vás či vaší společnosti („Údaje“): jméno, příjmení, název společnosti, datum narození, identifikační číslo, kontaktní informace, číslo bankovního účtu, údaje týkající se vaší platební schopnosti a bonity, rizikového profilu a podnikání včetně relevantních podkladů nezbytných pro jejich hodnocení (např. vaše účetní záznamy, finanční výkazy, informace o vašich obchodních a marketingových znacích a vámi poskytnuté informace), ID terminálu nebo číslo přidružení, údaje týkající se vašeho přístupu k webovým stránkám a jejich využívání (včetně vámi zadávaných informací a času/místa použití) a údaje o transakcích.

Tyto údaje jsou shromažďovány v různé době a různými způsoby, kterými Správci údajů v souvislosti se svou činností přicházejí do kontaktu s vámi nebo vaší společností (např. během osobních rozhovorů, telefonicky, e‑mailem, prostřednictvím interaktivních on‑line formulářů, dopisem nebo interakcí terminálu), z veřejných zdrojů (např. z veřejných záznamů a registrů, internetových aplikací a jiných veřejných zdrojů informací) a od třetích stran.

3. Za jakým účelem budou údaje na základě souhlasu pro marketingové účely zpracovávány?

Na základě vašeho souhlasu pro marketingové účely mohou být Údaje Správci osobních údajů zpracovávány za účelem nabídky produktů a služeb ze strany Správců osobních údajů a spolupracujících třetích stran, případně také prostřednictvím elektronických kanálů, a dále za účelem marketingového zpracování, analýzy a profilování, s cílem upravit na míru objednávku dle vašich potřeb či potřeb vaší společnosti a zvýšit kvalitu daných služeb a produktů.

4. Jaká je doba trvání souhlasu pro marketingové účely?

Údaje budou zpracovávány od okamžiku, kdy je souhlas pro marketingové účely udělen, (I) do uplynutí 2 let od ukončení posledního smluvního (nebo jiného právního) vztahu mezi vámi a některým ze Správců osobních údajů; nebo (II) do uplynutí 6 měsíců od data podpisu tohoto souhlasu, pokud žádný takovýto vztah nevznikl; nebo (III) do doby odvolání daného souhlasu.

B. Souhlas s předáváním dat z procesu due diligence zákazníka pro účely boje proti praní špinavých peněz

Worldline – jako platební instituce poskytující služby v oblasti akceptace platebních karet – je dle legislativy v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML) povinna provádět u svých klientů kontrolní procesy due diligence. Pro zjednodušení procesu uzavírání smluv a sběru údajů pro vás a/nebo vaši společnost může Worldline vycházet z kontrolních procesů již provedených ze strany KB. Za tímto účelem vás nebo vaši společnost KB, která aktuálně zpracovává vaše údaje pro účely AML, žádá o souhlas s předáváním údajů z procesu due diligence zákazníka ve smyslu definice AML legislativy ze společnosti KB na společnost Worldline – a to před zahájením smluvního vztahu mezi vámi a Worldline i během něj. Údaje budou poskytnuty a zpracovávány od okamžiku udělení daného souhlasu a dále po dobu 10 let od ukončení posledního smluvního (nebo právního) vztahu mezi vámi a Worldline / KB.

C. Vaše práva plynoucí ze souhlasů

Oba souhlasy jsou udělovány dobrovolně a máte právo je kdykoli odvolat – všechny či některé z nich. Odvolání je možné provést bezplatně v písemné podobě, dopisem adresovaným některému ze Správců osobních údajů nebo e‑mailem na obchod@kbsmartpay.cz. Odmítnutí či odvolání souhlasu nemá žádný dopad na výkon daného smluvního vztahu. Odmítnutí či odvolání souhlasu nemá žádný dopad na výkon daného smluvního vztahu. Pokud však odmítnete udělit / odvoláte souhlas s předáváním údajů z procesu due diligence zákazníka pro účely AML, musí být zvláštní a zdlouhavý proces due diligence zákazníka proveden ze strany Worldline.

Jste oprávněni kdykoli požadovat přístup k vašim údajům, které zpracováváme, jejich aktualizaci, úpravu, korekci, výmaz nebo přenesení. Dále máte právo žádat o omezení zpracování a vznést proti zpracování námitku. V takovém případě můžete svou žádost směřovat na některého ze Správců osobních údajů na e‑mail obchod@kbsmartpay.cz. Za účelem ochrany vašeho soukromí Správci osobních údajů přijmou nezbytná opatření k ověření vaší totožnosti před poskytnutím přístupu či provedením oprav.

Pokud se domníváte, že Správce osobních údajů zpracovává, nebo by mohl zpracovávat jakékoli vaše údaje v rozporu s pravidly soukromého a osobního života, případně v rozporu se zákonem, máte právo požadovat vysvětlení a/nebo nápravu dané situace u příslušného Správce osobních údajů. Bez ohledu na tuto skutečnost jste jako fyzická osoba oprávněni kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat, aby přijal kroky ve věci nápravy jakýchkoli porušení povinností Správců osobních údajů.

Další informace týkající se daných souhlasů a zpracovávání vašich údajů jsou k  dispozici v aktuální verzi dokumentu nazvaného Informace o zpracování údajů klientů a na webových stránkách Správců osobních údajů, případně na vyžádání v rámci jejich provozoven.